POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu internetowego www.chabazie.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania
  i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.chabazie.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest VERDE Daniel Sroka z siedzibą ul. Wolności 102, 32-440 Sułkowice; NIP 6793269058, REGON 525549136, BDO 000600482, email: bok@chabazie.pl (dalej: Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą mailową poprzez adresy:
  1. bok@chabazie.pl
  1. daniel.sroka@chabazie.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 5. Zbierane przez Administratora dane będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowyo świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwa przedsiębiorstwa
  3. Data urodzenia
  4. Adres zamieszkania
  5. Adres wysyłki (jeśli inny niż adres zamieszkania)
  6. Adres e-mail
  7. Numer telefonu
  8. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. W przypadku danych osobowych Użytkownika nie będącego aktywnym Użytkownikiem Serwisu (zakup bez rejestracji), są one przetwarzane w czasie wykonywania usługi oraz
  do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 4. W w/w przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

V. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym z Administratorem,
  2. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  4. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  5. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  6. kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: bok@chabazie.pl
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

VII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 4. Użytkownik klikając “Akceptuję” wyraża zgodę na politykę plików cookies oraz akceptuję politykę prywatności na okres 365 dni od dnia akceptacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO
  i przepisy prawa polskiego.